CEFR - 6-stopniowy system oceny znajomości języka obcego


CEFR, Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment jest to 6-stopniowy system oceny znajomości języka obcego, począwszy od podstawowego poziomu A1 Breakthrough, aż po biegłe posługiwanie się językiem na poziomie C2 Mastery. W Polsce system ten znany jest jako Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, w skrócie ESOKJ. Inicjatywę rozwoju CEFR podjęła Rada Europy w celu ujednolicenia wymagań egzaminów językowych i bardziej przejrzystego określenia kryteriów oceny znajomości języków obcych. CEFR jest dostępny w 30 językach, a jego założenia można zastosować do wszystkich języków nowożytnych; został opublikowany we wszystkich głównych językach europejskich, w tym w języku polskim, a nawet w wersji japońskiej.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR):
 • został opracowany na zlecenie Rady Europy,
 • jest zalecany przez Radę Unii Europejskiej,
 • jest uwzględniony w Europassie,
 • został włączony do krajowych planów edukacyjnych,
 • jest realizowany przez członków ELCL Quality Alliance.
CEFR :
 • pozwala słuchaczom ocenić, czy robią postępy zgodnie z własnymi oczekiwaniami,
 • może być instrumentem komunikacji między lektorem a słuchaczami,
 • stanowi sposób na przejrzyste przedstawienie celów kursu językowego.

Każdy poziom zaawansowania, od A1 do C2 opisuje przewidywany poziom umiejętności z podziałem na:
 • rozumienie ze słuchu (słucham i rozumem),
 • rozumienie tekstu pisanego (czytam i rozumiem),
 • interakcję (porozumiewam się),
 • produkcję języka (umiem powiedzieć),
 • umiejętność pisania (umiem napisać).
Opis umiejętności jest na tyle szczegółowy, że może stanowić podstawę do opracowywania:
 • podstaw programowych dla danego kursu,
 • szczegółowych programów autorskich,
 • testów kwalifikacyjnych (placement),
 • testów semestralnych i końcowych,
 • egzaminów zewnętrznych,
 • certyfikatów ukończenia kursu, które byłyby czytelne dla pracodawców, innych instytucji kształcących i samych słuchaczy,
 • podręczników kursowych i innych materiałów dydaktycznych,
 • materiałów promocyjnych.


Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura KWSPZ - 6
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Piotr Wnuk
miniatura
 
Polityka Prywatności