CEFR - 6-stopniowy system oceny znajomości języka obcego


CEFR, Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment jest to 6-stopniowy system oceny znajomości języka obcego, począwszy od podstawowego poziomu A1 Breakthrough, aż po biegłe posługiwanie się językiem na poziomie C2 Mastery. W Polsce system ten znany jest jako Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, w skrócie ESOKJ. Inicjatywę rozwoju CEFR podjęła Rada Europy w celu ujednolicenia wymagań egzaminów językowych i bardziej przejrzystego określenia kryteriów oceny znajomości języków obcych. CEFR jest dostępny w 30 językach, a jego założenia można zastosować do wszystkich języków nowożytnych; został opublikowany we wszystkich głównych językach europejskich, w tym w języku polskim, a nawet w wersji japońskiej.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR):
 • został opracowany na zlecenie Rady Europy,
 • jest zalecany przez Radę Unii Europejskiej,
 • jest uwzględniony w Europassie,
 • został włączony do krajowych planów edukacyjnych,
 • jest realizowany przez członków ELCL Quality Alliance.
CEFR :
 • pozwala słuchaczom ocenić, czy robią postępy zgodnie z własnymi oczekiwaniami,
 • może być instrumentem komunikacji między lektorem a słuchaczami,
 • stanowi sposób na przejrzyste przedstawienie celów kursu językowego.

Każdy poziom zaawansowania, od A1 do C2 opisuje przewidywany poziom umiejętności z podziałem na:
 • rozumienie ze słuchu (słucham i rozumem),
 • rozumienie tekstu pisanego (czytam i rozumiem),
 • interakcję (porozumiewam się),
 • produkcję języka (umiem powiedzieć),
 • umiejętność pisania (umiem napisać).
Opis umiejętności jest na tyle szczegółowy, że może stanowić podstawę do opracowywania:
 • podstaw programowych dla danego kursu,
 • szczegółowych programów autorskich,
 • testów kwalifikacyjnych (placement),
 • testów semestralnych i końcowych,
 • egzaminów zewnętrznych,
 • certyfikatów ukończenia kursu, które byłyby czytelne dla pracodawców, innych instytucji kształcących i samych słuchaczy,
 • podręczników kursowych i innych materiałów dydaktycznych,
 • materiałów promocyjnych.


Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. Określa wymagania egzaminów certyfikatowych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach.

Poziom podstawowy odpowiada A1 i A2. Poziom samodzielności, to B1 i B2, natomiast poziom biegłości, to C1 i C2.


POZIOM

POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: b. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy)Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym życie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron. Potrafi-w szerokim zakresie tematów- formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności